پرتال

ترانس تقویت نارنج

  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  *
  *
  *
معافیت خدمت
وضعیت تاهل
تصویر کارت ملی
تصویر شناسنامه
تصویر عکس 4*3

مهارت خواندن نوشتن مکالمه
انگلیسی
Word
   
Excel
بیمه

بیمه

بیمه

آیا با هیچ یک از کارکنان شرکت آشنایی یا نسبتی دارید ؟
دو نفر که شما را کاملا می شناسید و با شما نسبت خویشاوندی ندارد ، به عنوان معرف بنویسید.
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  *
  *
  *
  *
  *
  *
شخصی را که باید در مواقع ضروری از وضع شما آگاه شویم، معرفی نمایید
   
* *
   
* *
 
*